Udzielenie potrzeby osobom pokrzywdzonym przestępstwem oraz osobom im najbliższym. Udzielenie pomocy świadkom i osobom im najbliższym…

Punkty Lokalne w województwie Mazowieckim

Okręgowy Ośrodek Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem w Radomiu

ul. Mireckiego 3

Czynny:

Poniedziałek godz. 12.00 – 20.00

Wtorek – Piątek godz. 9.00 – 16.00

Sobota godz. 9.00 – 13.00


530 851 852

Zwoleń

Pl Kochanowskiego 1

Czynny:

Wtorek

godz. 9.00 – 17.00


530 851 852

Szydłowiec

ul. Rynek Wielki 11

Czynny:

Wtorek

godz. 9.00 – 17.00


530 851 852

Kozienice

ul. Lubelska 2

Czynny:

Środa

godz. 9.00 – 17.00


530 851 852

Przysucha

ul. Przemysłowa 5

Czynny:

Środa

godz. 9.00 – 17.00


530 851 852

Lipsko

ul. Iłżecka 6A

Czynny:

Poniedziałek

godz. 9.00 – 17.00


530 851 852

Białobrzegi

ul. Krakowska 28

Czynny:

Poniedziałek

godz. 7.30 – 15.30


530 851 852

Wolanów

ul. Radomska 20

Czynny:

 Poniedziałek

godz. 11.00 – 19.00


530 851 852

Nowe Miasto nad Pilicą

Pl. O.H. Koźmińskiego 1/2

Czynny:

 Wtorek

godz. 7.30 – 15.30


530 851 852

Punkty Lokalne w województwie Świętokrzyskim

Okręgowy Ośrodek Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem w Ostrowcu Świętokrzyskim

ul. Polna 70

Czynny:

Poniedziałek godz. 12.00 – 20.00
Wtorek – Piątek godz. 10.00 – 17.00
Sobota godz. 9.00 – 13.00


730 918 259

Sandomierz

ul. Aleksandra Dobkiewicza 8A

Czynny:

Poniedziałek godz. 9.00 – 16.00


730 918 259

Kazimierza Wielka

ul. Partyzantów 4

Czynny:

Czwartek godz. 9.00 – 16.00


730 918 259

Pińczów

ul. 3 Maja 10

Czynny:

Wtorek godz. 9.00 – 16.00


730 918 259

Opatów

ul. H. Sienkiewicza 17

Czynny:

Piątek godz. 9.00 – 16.00


730 918 259

Staszów

ul. Opatowska 31

Czynny:

Środa godz. 9.00 – 16.00


730 918 259

Busko-Zdrój

ul. Różana 2

Czynny:

Sobota godz. 9.00 – 14.00


730 918 259

Cele programu

 • Udzielanie pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem oraz osobom im najbliższym
 • Udzielanie pomocy świadkom i osobom im najbliższym
 • Wsparcie i rozwój instytucjonalnego systemu pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom poprzez utworzenie Sieci Pomocy Osobom Pokrzywdzonym

Współfinansowano ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości

Podstawa Prawna Programu

Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Fundusz Sprawiedliwości działa na podstawie art. 43 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny wykonawczy (dalej: Ustawa) oraz rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości z dnia 13 września 2017 r. (dalej: Rozporządzenie). Dysponentem Funduszu Sprawiedliwości (dalej: Dysponent) jest Minister Sprawiedliwości.

Program Pomocy Osobom Pokrzywdzonym (dalej: Program) jest ogłaszany na podstawie § 2 Rozporządzenia.

Zakres Podmiotowy

Program skierowany jest do jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku – stowarzyszeń, fundacji, organizacji i instytucji.
Beneficjentami Programu są osoby pokrzywdzone w wyniku przestępstw, osoby im najbliższe oraz świadkowie i osoby im najbliższe.

Ocena Sytuacji

Liczba osób pokrzywdzonych przestępstwem w 2017 roku wyniosła około 220 tys. , z czego około 8% stanowiły dzieci. Najwięcej osób zostało pokrzywdzonych w wyniku oszustw (13,3%), znęcania się fizycznego i psychicznego (9,5%), kradzieży z włamaniem (8,7%), kradzieży (6,8%), wypadków drogowych (4,8%), uchylania się od alimentów (4,8%), pobić (3%) i gróźb (3,8%).

Każdego roku znaczna liczba osób doświadcza pokrzywdzenia przestępstwem. Większość z nich odczuwa skutki pokrzywdzenia latami. Często skutki psychiczne i fizyczne przestępstw mogą być bardzo rozciągnięte w czasie lub pojawić się wiele lat po zaistnieniu przestępstwa. W związku z powyższym dokładne oszacowanie liczby osób pokrzywdzonych przestępstwem i potrzebujących wsparcia jest trudne do zrealizowania. Jak pokazują analizy ,rodzaj wsparcia, którego potrzebują osoby pokrzywdzone przestępstwem jest uzależniony od rodzaju pokrzywdzenia. Część pokrzywdzonych wymaga kompleksowej pomocy na wielu płaszczyznach, w celu zniwelowania dotkliwych skutków pokrzywdzenia. Największego wsparcia potrzebują osoby, które ucierpiały w wyniku naruszenia ich nietykalności cielesnej lub znęcania się psychicznego. Szczególnego wsparcia potrzebują również osoby znajdujące się w trudnej sytuacji materialnej i życiowej, osoby niepełnosprawne, chore i dzieci.
Praktyka pokazuje, że osoby pokrzywdzone najbardziej potrzebują pomocy psychologicznej i terapii, pomocy prawnej i pomocy materialnej – w szczególności w formie bonów żywnościowych.

Stworzenie ogólnokrajowego programu pomocy osobom pokrzywdzonym jest odpowiedzią na potrzebę zapewnienia kompleksowej pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem. Potrzeba jego stworzenia została zasygnalizowana zarówno przez osoby pokrzywdzone, organizacje pozarządowe oraz Najwyższą Izbę Kontroli. Program pozwoli w sposób równomierny objąć systemem pomocy całą Polskę oraz odpowiedzieć na wszystkie potrzeby ofiar przestępstw.

 

Rodzaje Realizowanych Zadań

Wsparcie osób pokrzywdzonym przestępstwem oraz osób im najbliższych, w ramach tego Programu, obejmuje następujące zadania:
 1. organizowanie i finansowanie pomocy prawnej, w tym alternatywnych metod rozwiązywania konfliktów;
 2. organizowanie i finansowanie pomocy tłumacza w celu udzielenia pomocy prawnej osobie uprawnionej, jeżeli nie włada w wystarczającym stopniu językiem polskim, do czasu wszczęcia postępowania przygotowawczego;
 3. organizowanie i finansowanie pomocy tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika w celu udzielenia pomocy prawnej;
 4. pokrywanie kosztów związanych z psychoterapią, pomocą psychiatryczną lub psychologiczną;
 5. organizowanie i finansowanie pomocy udzielanej przez osobę pierwszego kontaktu;
 6. pokrywanie kosztów świadczeń zdrowotnych (w tym rehabilitacyjnych), lekarstw w zakresie, w którym lek nie podlegałby refundacji lub w części, w której nie jest refundowany, wyrobów medycznych, w tym materiałów opatrunkowych, przedmiotów ortopedycznych oraz środków pomocniczych, w zakresie niezbędnym w procesie leczniczym doznanego uszczerbku na zdrowiu wynikającego z przestępstwa lub jego następstw;
 7. pokrywanie kosztów związanych z kształceniem w szkołach i przedszkolach publicznych, w tym w ramach indywidualnego nauczania, a także w przypadku realizacji obowiązku przedszkolnego, szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą na podstawie art. 16 ust. 8 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, odpowiednio do wieku i potrzeb edukacyjnych osób uprawnionych;
 8. pokrywanie kosztów związanych z opieką nad dziećmi w żłobkach i klubach dziecięcych prowadzonych przez gminy w oparciu o przepisy ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3;
 9. organizowanie i finansowanie szkoleń i kursów podnoszących kwalifikacje zawodowe oraz pokrywanie kosztów egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe;
 10. pokrywanie kosztów czasowego zakwaterowania lub udzielania schronienia;
 11. finansowanie okresowych dopłat do bieżących zobowiązań czynszowych i opłat za energię cieplną, energię elektryczną, gaz, wodę, opał, odbiór nieczystości stałych i płynnych za lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny, do którego osoba uprawniona posiada tytuł prawny, proporcjonalnie do liczby osób stale zamieszkujących w tym lokalu lub domu;
 12. usługę dostosowania lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego do potrzeb osoby pokrzywdzonej przestępstwem w przypadku, gdy utrata sprawności fizycznej nastąpiła w wyniku przestępstwa;
 13. finansowanie przejazdów środkami komunikacji publicznej lub pokrywanie kosztów transportu związanych z uzyskiwaniem świadczeń i regulowaniem spraw określonych w pkt 1-10;
 14. pokrywanie kosztów żywności lub bonów żywnościowych;
 15. pokrywanie kosztów zakupu odzieży, bielizny, obuwia, środków czystości i higieny osobistej;
 16. finansowanie kosztów zorganizowanego wyjazdu uprawnionego małoletniego;
 17. finansowanie kosztów wyjazdu:
  1. osoby uprawnionej wraz z małoletnim, nad którym sprawuje pieczę,
  2. uprawnionego małoletniego wraz z osobą, pod której pieczą pozostaje podczas którego udzielana będzie pomoc, o której mowa w pkt 4;
 18. finansowanie robót budowlanych, o których mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, w tym również przygotowania do realizacji robót budowlanych, w szczególności kosztów opracowania dokumentacji projektowej, przygotowania gruntu pod budowę, ekspertyz, świadectw, operatów, prac geologicznych, niezbędnych do realizacji celów wynikających z ustawy;
 19. zakup urządzeń i wyposażenia;
 20. zakup wartości niematerialnych i prawnych.
Wsparcie świadków oraz osób im najbliższych w ramach tego Programu, obejmuje następujące zadania:
 1. organizowanie i finansowanie pomocy tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika w celu udzielenia pomocy psychologicznej;
 2. pokrywanie kosztów związanych z pomocą psychologiczną, w tym organizowanie i finansowanie pomocy udzielanej przez osobę pierwszego kontaktu.
Wsparcie i rozwój instytucjonalnego systemu pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom poprzez utworzenie Sieci Pomocy Osobom Pokrzywdzonym w ramach tego Programu, obejmuje następujące zadania:
 1. zapewnienie osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom dostępu do odpowiedniej pomocy świadczonej na tym samym poziomie, na terenie całej Polski poprzez zapewnienie punktów pomocy, co do zasady, na terenie każdego powiatu;
 2. zapewnienie osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom pomocy dostosowanej do ich specjalnych potrzeb, w szczególności pomocy dzieciom i młodzieży, osobom niepełnosprawnym, wymagającym rehabilitacji bądź pozostającym w stanie wegetatywnym;
 3. zapewnienie osobom pokrzywdzonym dostępu do pomocy psychologicznej i prawnej świadczonej przez telefon i drogą elektroniczną za pośrednictwem skrzynki e-mail.;
 4. zapewnienie osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom możliwości umówienia się na spotkanie z osobą pierwszego kontaktu drogą telefoniczną;
 5. upowszechnianie wiedzy na temat praw osób pokrzywdzonych przestępstwem;
 6. promowanie systemu pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom;
 7. prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych dotyczących sytuacji oraz potrzeb osób pokrzywdzonych przestępstwem i świadków.

Partnerzy

Urząd Miasta i Gminy Kozienice

Urząd Miasta i Gminy Zwoleń

Urząd Miasta i Gminy Lipsko

Urząd Miasta i Gminy Przysucha

Urząd miasta i Gminy Nowe Miasto nad Pilicą

Starostwo Powiatowe w Białobrzegach

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Białobrzegach

Urząd Gminy w Wolanowie

Urząd Miasta i Gminy Pińczów

Urząd Miasta i Gminy Busko – Zdrój

Starostwo Powiatowe w Opatowie

Urząd Miasta i Gminy Staszów

Urząd Miasta i Gminy Kazimierza Wielka

Z Życia Stowarzyszenia

Skontaktuj się z nami

Telefon

530 851 852 

Dla ośrodków w województwie Mazowieckim

730 918  259 

Dla ośrodków w województwie Świętokrzyskim

E-mail

hojneserca@o2.pl